Nulový dom

Solar Decathlon Europe

Nulový dom – Solar Decathlon Europe

Je špičkou moderného bývania s nulovou spotrebou “platenej energie”. Nulový dom  je stavba, ktorá využíva alternatívne zdroje získavania  energie a je úplne tepelne odizolovaná s jednotkou na regulovanie vetrania, s využívaním tepelného čerpadla a prvkami inteligencie na ešte lepšiu kontrolu energií. Správna orientácia k svetovým stranám, dispozičné usporiadanie, tvar stavby sú nevyhnutné. Navrhovaná stavba musí spĺňať všetky podmienky. Je dôležité, aby sa spotreba energií na vykurovanie a celkovú prevádzku pohybovala v rozmedzí 0 až 5 kWh na m2 úžitkovej plochy za rok.

 • Dosiahnutie nulového štandardu sa dá pomocou mnohých konštrukčných materiálov, s požadovanou hrúbkou izolantu, prostredníctvom ktorých sa vytvára príjemná zdravá klíma.
 • Musí spĺňať rovnakú tesnosť ako pasívny dom n50<0,6 h−1 (neprievzdušnosť škár), robí sa BlowDoor testom po ukončení hrubej stavby tzv. B test, pri ktorom sa odstraňujú netesnosti a pred odovzdaním hotovej stavby sa robí už A test.
 • Potreba primárnej energie je obmedzenie tepelných strát obalovými konštrukciami s požadovanou hrúbkou izolantu.
 • Využíva výlučne miestne obnoviteľné zdroje energie.

Kritéria, na ktoré treba myslieť, aby dom dosiahol energetickú efektívnosť:

 1. Vhodné umiestnenie stavby na pozemku s ohľadom na svetové strany.
 2. Veľkosť otvorových  konštrukcií  s ohľadom sa svetové strany. Otvorové konštrukcie orientované na juh navrhnúť primerane veľké, aby zabezpečili akumuláciu energeticky pasívnych ziskov v zimnom období. V letnom období zase nutné tienenie proti prehrievaniu budovy.
 3. Je potrebné zabrániť vzniku tepelných mostov.
 4. Pre zabránenie tepelných strát je dôležité správne vyhotovenie vzduchotesnej obálky.
 5. Nízkoteplotný vykurovací systém.
 6. Riadené vetranie pomocou rekuperačnej jednotky.
 7. Pasívnymi solárnymi ziskami sa pokryje až 60% zvyškovej spotreby tepla a využívajú sa systémy so spätným získavaním tepla s účinnosťou 80% a viac.
 8. Využívanie obnovitelných zdrojov energie ako tepelné čerpadlo, slnečné kolektory alebo fotovoltické panely.
 9. Využitie a recyklácia dažďovej alebo sivej vody.
 10. Využitie prvkov inteligencie na zlepšenie kvality bývania a úsporu energií.

Výhody nulového domu:

 1. Nulová spotreba “platenej energie”.
 2. Veľmi vysoká kvalita vnútornej klímy.
 3. Nevzniká prievan a pocit chladu z prúdenia vzduchu.
 4. Úspora nákladov na energie na vykurovanie.
 5. Riadeným vetraním sa zabezpečuje stály prívod čerstvého, čistého a prachu zbaveného vzduchu a odvetranie vlhkosti z interiéru.
 6. Pri dobre zaizolovanej konštrukcii nedochádza v letných mesiacoch k prehrievaniu interiéru. Ak je privádzaný vzduch rekuperačnou jednotkou prepojený cez zemný výmenník, nieje potrebná klimatizácia nakoľko chladnejšia teplota zeminy ochladzuje privádzaný vzduch.
 7. Možnosť ovládať dom cez smartphone alebo tablet.

Nevýhody nulového domu:

 1. Zvýšené investičné náklady na výstavbu s porovnaním s bežnou výstavbou.
 2. Potreba kvalitnejších okien.
 3. Rekuperačná jednotka – riadené vetranie, tepelné čerpadlo alebo fotovoltické panely.
 4. Požiadavky na vysokokvalitné a odborné prevedenie stavby, bez konštrukčných chýb a tepelných mostov.