Nízkoenergetický ekologický dom (NED)

Solar Decathlon Europe

Nízkoenergetický dom – solar Decathlon Europe

Hlavnou myšlienkou pri takomto type stavby je možná úspora energií pri realizovaní rôznych opatrení. Nizkoenegretický ekologický dom je stavba, ktorá využíva alternatívne zdroje získavania  energie a je dostatočne tepelne odizolovaná. Dôležitá je tiež orientácia k svetovým stranám, dispozičné usporiadanie, tvar stavby a regulované vetranie. Navrhovaná stavba nemusí spĺňať všetky podmienky, ale je dôležité, aby sa spotreba energií na vykurovanie a celkovú prevádzku pohybovala v rozmedzí 15  až 50 kWh na m2 úžitkovej plochy za rok.

 • Dosiahnutie nízkoenergetického štandardu sa dá pomocou mnohých konštrukčných materiálov, s požadovanou hrúbkou izolantu, prostredníctvom ktorých sa vytvára príjemná zdravá klíma.
 • Keďže NED domy sú zároveň ekologické, preferujú sa na tvorbu stavby materiály, ktoré sa radia medzi obnoviteľné stavebné materiály. Tie počas svojho celého životného cyklu od výroby až po recykláciu nezaťažia životné prostredie.

Dom s nízkou spotrebou energie v porovnaní s bežnými novostavbami má spotrebu energií takmer o tretinu nižšiu a so staršou výstavbou ide o polovicu.

Kritéria, na ktoré treba myslieť, aby dom dosiahol energetickú efektívnosť:

 1. Vhodné umiestnenie stavby na pozemku s ohľadom na svetové strany.
 2. Veľkosť otvorových  konštrukcií  s ohľadom sa svetové strany. Otvorové konštrukcie orientované na juh navrhnúť primerane veľké, aby zabezpečili akumuláciu energeticky pasívnych ziskov v zimnom období. V letnom období zase nutné tienenie proti prehrievaniu budovy.
 3. Je potrebné zabrániť vzniku tepelných mostov.
 4. Pre zabránenie tepelných sttrát je dôležité správne vyhotovenie vzduchotesnej obálky.
 5. Riadené vetranie pomocou rekuperačnej jednotky

Zvýšenie ekologickosti a energetickej efektívnosti:

 1. Použitím tepelného čerpadla, slnečných kolektoroch alebo fotovoltických panelov.
 2. Zachytávanie dažďovej vody alebo recyklácia sivej vody.
 3. Integrovani prvkov inteligencie.
 4. Nízkoteplotný vykurovací systém.
 5. Využitie pasívnych solárnych  ziskov.

Výhody nízkoenergetických ekologických domov:

 1. Veľmi vysoká kvalita vnútornej klímy.
 2. Nevzniká prievan a pocit chladu z prúdenia vzduchu.
 3. Úspora nákladov na energie na vykurovanie.
 4. Riadeným vetraním sa zabezpečuje stály prívod čerstvého, čistého a prachu zbaveného vzduchu a odvetranie vlhkosti z interiéru.
 5. Pri dobre zaizolovanej konštrukcii nedochádza v letných mesiacoch k prehrievaniu interiéru. Ak je privádzaný vzduch rekuperačnou jednotkou prepojený cez zemný výmenník, nieje potrebná klimatizácia nakoľko chladnejšia teplota zeminy ochladzuje privádzaný vzduch.

Nevýhody nízkoenergetických ekologických domov:

 1. Zvýšené investičné nákladyna výstavbu v porovnaním s bežnou výstavbou.
 2. Potreba kvalitnejších okien.
 3. Rekuperačná jednotka – riadené vetranie.
 4. Požiadavky na vysokokvalitné a odborné prevedenie stavby bez konštrukčných chýb a tepelných mostov.