Energetický pasívny dom

Solar Decathlon Europe

Pasívny dom – Solar Decathlon Europe

Je zameraný rovnako ako nízkoenegretický ekologický dom na možnú úsporu energií pri realizovaní rôznych opatrení. Pasívny dom je stavba, ktorá využíva alternatívne zdroje získavania energie a je dostatočne tepelne odizolovaná s jednotkou, ktorá reguluje vetranie. Dôležitá je tiež orientácia k svetovým stranám, dispozičné usporiadanie, tvar stavby. Navrhovaná stavba musí spĺňať všetky podmienky, ale je tiež dôležité, aby sa spotreba energií na vykurovanie a celkovú prevádzku pohybovala v rozmedzí 5 až 15 kWh na m2 úžitkovej plochy za rok.

 • Dosiahnutie pasívneho štandardu sa dá pomocou mnohých konštrukčných materiálov, s požadovanou hrúbkou izolantu, prostredníctvom ktorých sa vytvára príjemná zdravá klíma.
 • Musí spĺňať tesnosť n50<0,6 h−1 (neprievzdušnosť škár), robí sa BlowDoor testom po ukončení hrubej stavby tzv. B test, pri ktorom sa odstraňujú netesnosti a pred odovzdaním hotovej stavby sa robí už A test.
 • Potreba primárnej energie je obmedzenie tepelných strát obalovými konštrukciami s požadovanou hrúbkou izolantu.

Kritéria, na ktoré treba myslieť, aby dom dosiahol energetickú efektívnosť:

 1. Vhodné umiestnenie stavby na pozemku s ohľadom na svetové strany.
 2. Veľkosť otvorových  konštrukcií  s ohľadom sa svetové strany. Otvorové konštrukcie orientované na juh navrhnúť primerane veľké, aby zabezpečili akumuláciu energeticky pasívnych ziskov v zimnom období. V letnom období zase nutné tienenie proti prehrievaniu budovy.
 3. Je potrebné zabrániť vzniku tepelných mostov.
 4. Pre zabránenie tepelných strát je dôležité správne vyhotovenie vzduchotesnej obálky.
 5. Nízkoteplotný vykurovací systém.
 6. Riadené vetranie pomocou rekuperačnej jednotky.
 7. Pasívnymi solárnymi ziskami sa pokryje až 60% zvyškovej spotreby tepla a využívajú sa systémy so spätným získavaním tepla s účinnosťou 80% a viac.

Zvýšenie ekologickosti a energetickej efektívnosti:

 1. Použitím tepelného čerpadla, slnečných kolektoroch alebo fotovoltických panelov.
 2. Zachytávanie dažďovej vody alebo recyklácia sivej vody.
 3. Integrovaním prvkov inteligencie.

Výhody pasívnych domov:

 1. Veľmi vysoká kvalita vnútornej klímy.
 2. Nevzniká prievan a pocit chladu z prúdenia vzduchu.
 3. Úspora nákladov na energie na vykurovanie.
 4. Riadeným vetraním sa zabezpečuje stály prívod čerstvého, čistého a prachu zbaveného vzduchu a odvetranie vlhkosti z interiéru.
 5. Pri dobre zaizolovanej konštrukcii nedochádza v letných mesiacoch k prehrievaniu interiéru. Ak je privádzaný vzduch rekuperačnou jednotkou prepojený cez zemný výmenník, nieje potrebná klimatizácia, nakoľko chladnejšia teplota zeminy ochladzuje privádzaný vzduch.

Nevýhody pasívnych domov:

 1. Zvýšené investičné náklady na výstavbu v porovnaní s bežnou výstavbou.
 2. Potreba kvalitnejších okien.
 3. Rekuperačná jednotka – riadené vetranie.
 4. Požiadavky na vysokokvalitné a odborné prevedenie stavby, bez konštrukčných chýb a tepelných mostov.