Bytový dom Slovinky

Bytový dom Slovinky Čítaj dalej »

Naša projekčná kancelária bola oslovená klientom na vypracovanie projektovej dokumentácie bytového domu v lokalite Slovinky. Jedná sa o bytový dom pozostávajúci z jednoizbových a dvojizbových bytových jednotiek nachádzajúci sa v blízkom centre obce vedľa základnej školy. Informácie o stavbe: Lokalita: Slovinky, okres Spišská Nová Ves Druh stavby: bytový dom Nadmorská výška: 442 m n. m. Orientácia: vstup je orientovaný na sever Podlahová plocha: 444,69 m² Vetranie: prirodzené otvorovými konštrukciami Zdroj: každá bytová jednotka má plynový zdroj tepla Predpokladaný dátum výstavby: 2014 Požiadavky klienta: vypracovanie návrhu a vzhľadu bytového domu s ohľadom na okolitú zástavbu farebné riešenie fasády vizuálny vzhľad Architektonické riešenie: Bytový dom je osadený v mierne sa stupňujúcom svahu smerom od hlavnej prístupovej cesty. Prístup do bytového domu je zabezpečený od hlavnej cesty, kde je pred bytovým domom navrhované parkovisko pre nájomníkov. Navrhovaný objekt je dvojpodlažný s prístupom do bytových jednotiek cez pavlač zo severnej strany. V bytovom dome... Čítaj ďalej »

Rekonštrukcia Spoločenskej sály – obec Dravce

Pohľad na montovanú oceľovú stužujúcu konštrukciu Čítaj dalej »

Informácie o stavbe: Lokalita: Obec Dravce Druh stavby: Murovaná z pieskovcového kameňa Nadmorská výška: 648 m n. m. Orientácia: Vstup do budovy z juhovýchodnej strany Podlahová plocha: 184,27 m² Vetranie: Prirodzené oknami Zdroj: Akumulačné elektrické pece Predpokladaný dátum rekonštrukcie: 2014 Požiadavky klienta: vypracovanie projektu na stavebné povolenie klient obec Dravce mal požiadavku na výmenu stropnej konštrukcie v spoločenskej sále, s čo najmenšími zásahmi do nosnej konštrukcie objektu výmenu podlahy pod jestvujúcim pódiom osadenie nového pódia zachovanie jestvujúcej keramickej dlažby Architektonické riešenie: Budova bývalého liehovaru je situovaná v obci Dravce, v okrese Levoča, v katastrálnom území Draviec. Budova bývalého liehovaru je typickou ukážkou jednoduchých výrobných stavieb, ktoré boli v Spišskom regióne na rozhraní 19. a 20. storočia bežne stavané aj v pomerne malých obciach. Situovaná je pri obecnej ceste, približne 400 m východne od kostola. Osadená je kolmo k ceste, do zvažujúcej sa stráne. Architektonický ráz jestvujúcej časti objektu sa po... Čítaj ďalej »

Obnova bytového domu – SVB Čergov

Pohľad na čelnú fasádu Čítaj dalej »

Informácie o stavbe: Lokalita: Spišská Nová Ves, lokalita Tarča, SVB Čergov Druh stavby: Panelový bytový dom Nadmorská výška: 560 m n. m. Orientácia: Vstup do budovy z juhozápadnej strany Podlahová plocha: 3 685,87 m² Obostavaný objem: 10 689,04 m³ Vetranie: Prirodzené oknami Zdroj: Centrálna kotolňa na prípravu TUV Predpokladaný dátum rekonštrukcie: 2014 Požiadavky klienta: vypracovanie projektu na stavebné povolenie investor žiadal technicky prepracovanejšiu dokumentáciu, nakoľko bude žiadať podporu cez fondy EÚ tri varianty farebného riešenia fasády tepelno-technické posúdenie obalových konštrukcií Architektonické riešenie: Predmetom projektového riešenia je obnova bytového domu na ulici Topoľová v Spišskej Novej Vsi. Obnova spočíva v odstránení systémových porúch celoplošným zateplením obvodového plášta a strechy objektu, osadenia nových balkónových zábradlí a výmeny vstupných vchodových dverí, za účelom zlepšenia jeho energetickej náročnosti a predĺženia jeho stavebno-technickej životnosti. Vstupné priečelie objektu je orientované na juhozápad a v blízkosti celého objektu je udržiavaná parková zeleň, ktorá čiastočne tieni fasáde. Budova... Čítaj ďalej »

Polyfunkčný bytový dom – Obec Danišovce

Severný pohľad na vstup do bytov Čítaj dalej »

Boli sme oslovení klientom, na spracovanie štúdie týkajúcej sa nájomných bytov s priemernou rozlohou do 60 m², ktorá by bola financovaná za podpory štátneho fondu rozvoja bývania. Prezreli sme si dva objekty, kde by bola možná realizácia bytov. Prvý objekt bol súčasťou kultúrneho domu a spoločenskej sály, no pri obhliadke sa našli systémové poruchy obvodového nosného muriva. Druhý objekt sa nachádzal v centre obce (jestvujúce potraviny), ktorý má vhodnú polohu, možné dispozičné rozdelenie a vhodnú orientáciu. Exteriér V štúdii sa uvažovalo o vybudovaní nadstavby nad jestvujúcimi potravinami s pavlačovým prístupom zo severnej strany. Pri návrhu trebalo vziať do úvahy, že v spodnej časti sa nachádza funkčná prevádzka potravín, ktorá ma zo zadnej strany skladovacie priestory. Pavlač bude vytvorená z drevenej konštrukcie, na ktorú sa dostaneme priamym schodiskom s medzipodestou. Pri výstupnom schodisku na prízemnom podlaží (momentálne miestna posilňovňa) sa vytvorí pivničný priestor pre každý byt. Na nadzemnom podlaží sa vybuduje... Čítaj ďalej »

Základná a Materská škola Vinné

Informácie o stavbe: Lokalita: Vinné Nadmorská výška: 325 m n. m. Orientácia: juh Dátum výstavby: 2012 Požiadavky investora: Vypracovanie projektu v rozsahu na stavebné povolenie. Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie energetickej efektívnosti Základnej školy a Materskej školy. Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie. Architektonické riešenie: Predmetom projektového riešenia je obnova a vylepšenie energetickej efektívnosti objektov Základnej školy a Materskej školy, spočívajúca v zateplení obvodového plášťa a zabezpečení vhodnej a potrebnej mikroklímy pre účely výučby žiakov Základnej školy a Materskej školy vo Vinnom. Základná škola vo Vinnom bola uvedená do užívania v roku 1976. Terajší stav zodpovedá jej veku a starostlivosti. Počas užívania prešli objekty malými stavebnými úpravami, zodpovedajúcimi možnostiam, schopnostiam a potrebám svojho vývinu. Najväčsie investície si vyžiadala komlpexná obnova striech modifikovanými asfaltovými pásmi. Stav pred rekonštrukciou: Škola je samostatne stojaca stavba s dvoma nadzemnými podlažiami, postavená v tvare písmena H, kde sa nachádzajú učebne školy a škôlky. Tie sú... Čítaj ďalej »

Stredná odborná škola drevárska

Panoramatický pohľad na čelnú fasádu Čítaj dalej »

Informácie o stavbe: Lokalita: Spišská Nová Ves Nadmorská výška: 430 m n. m. Orientácia: juhovýchod Dátum výstavby: 2010 Požiadavky investora: Vypracovanie projektu v rozsahu na stavebné povolenie. Zvýšiť energetickú efektívnosť školských budov Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie. Architektonické riešenie: Riešené objekty sa nachádzajú v meste Spišská Nová Ves. Celý komplex je orientovaný v pozdĺžnej osi v smere severozápad – juhovýchod. Návrh spočíva v zateplení obvodového plášťa objektov školy, bazénu a dielní a výmeny obvodového plášťa objektov školskej telocvične a spojovacej chodby. Ďalej vo výmene okenných a dverných výplní v obvodovom plášti všetkých objektov školy a v doplnení technológie solárneho dokurovania vody v školskom bazéne. SO 01 – Budova ŠKOLY Stav pred rekonštrukciou: Riešený objekt je samostatne stojaca stavba, postavená v tvare dvojitého písmena H s troma nadzemnými podlažiami a neskoršou dostavbou na časti strechy. Nosnú časť školy tvorí železobetónový... Čítaj ďalej »

Zateplenie a stavebné úpravy základnej školy – Smižany

Pavilón B Čítaj dalej »

Informácie o stavbe: Lokalita: Smižany Nadmorská výška: 485 m n. m. Orientácia: severovýchod Dátum výstavby: 2009 Požiadavky investora: Vypracovanie projektu v rozsahu na stavebné povolenie Zateplenie a stavebné úpravy Základnej školy Smižany Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie Architektonické riešenie: Predmetom projektového riešenia je obnova objektov Základnej školy, spočívajúca v zateplení obvodového plášťa a striech objektov a zabezpečení vhodnej a potrebnej mikroklímy pre účely výučby žiakov Základnej školy v Smižanoch. Riešené objekty sa nachádzajú v katastri obce Smižany na ulici Komenského. Pavilóny A a B sú navrhnuté ako dvojpodlažné, 10 triedne. Umiestnenie oboch, v miernom uhle natočených, takmer identických objektov je v areáli školy. Spojené sú spojovacou chodbou, ku ktorej bola v neskoršom období pribudovaná ďalšia chodba vedúca do telocvične. Pavilón C, v ktorom je školská jedáleň, centrum voľného času a materská škola je umiestnený pozdĺž ulice Komenského. Pavilón A Stav pred rekonštrukciou: Pavilón A je riešený ako stenový skelet... Čítaj ďalej »

Základná škola Spišská Nová Ves

Pohľad na čelnú fasádu Čítaj dalej »

Informácie o stavbe: Lokalita: Spišská Nová Ves Nadmorská výška: 430 m n. m. Orientácia: juhovýchod Dátum výstavby: 2008 Požiadavky investora: Vypracovanie projektu v rozsahu na stavebné povolenie. Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie energetickej efektívnosti objektov Základnej školy. Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie. Architektonické riešenie: Základná škola Komenského sa nachádza v zastavanej časti sídliska Mier, na ulici Komenského, v meste Spišská Nová Ves. Návrh spočíva v zateplení obvodového plášťa objektov školy a telocvične a vo výmene okenných a dverných výplní v obvodovom plášti. Tieto riešenia zlepšia vnútroklimatické vlastnosti ako aj celkový chod, kvalitu a životnosť objektov školy. Architektonické riešenie objektu vychádza z existujúceho stavu, prevádzkových požiadaviek investora a podmienok dispozičného riešenia. Architektonické riešenie spočíva v plastickom pôsobení plôch a hmôt a taktiež aj celkovom farebnom riešení fasády. Stav pred rekonštrukciou : Terajší stav zodpovedá jej veku a starostlivosti. Počas užívania prešiel objekt malými stavebnými úpravami. Najväčsie investície si vyžiadala obnova striech modifikovanými... Čítaj ďalej »

Hasičská zbrojnica Hrabušice

Informácie o stavbe: Lokalita: Harichovce Druh stavby: murovaná stavba Nadmorská výška: 548 m n. m. Orientácia: Výjazd vozidiel z juhozápadnej strany Zastavaná plocha: 310,08 m² Obostavaný priestor: 1932,75 m³ Úžitková plocha: 441,70 m² Dátum výstavby: 2008 Požiadavky investora: Vypracovanie projektu na stavebné povolenie a realizáciu stavby Zabezpečiť dodržanie stanovených štandardov vybavenosti hasičskej zbrojnice Zvýšiť energetickú efektívnosť prevádzky hasičskej zbrojnice Skvalitniť podmienky výkonu DHZ zakúpením vybavenia a pracovných prostriedkov Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie Architektonické riešenie: Stav pred rekonštrukciou: Hasičská zbrojnica je jednopodlažný, nepodpivničený objekt s plochou pultovou strechou. Má obdĺžnikový pôdorys s prístavkom veže na sušenie hadíc. Obvodové murivo je tehlové. Stropy hasičskej zbrojnice sú z prefabrikovaných stropných panelov, v zadnej prístavbe z hurdisových dosiek uložených do oceľových profilov. Krytina je z falcovaných plechových tabúľ. Navrhované riešenie Rekonštrukcia a prístavba je zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti prevádzky, životné prostredie, úpravu okolia a rozšírenie objektu tak, aby... Čítaj ďalej »

Hasičská zbrojnica Mníšek nad Hnilcom

Pohľad na čelnú fasádu Čítaj dalej »

Informácie o stavbe: Lokalita: Mníšek nad Hnilcom Druh stavby: Murovaná stavba Nadmorská výška: 419 m n. m. Orientácia: Výjazd vozidiel zo severnej a východnej strany Zastavaná plocha: 341,83 m² Obostavaný priestor: 2762,75 m³ Úžitková plocha: 491,77 m² Dátum výstavby: 2008 Požiadavky investora: Vypracovanie projektu na stavebné povolenie a realizáciu stavby Zabezpečiť dodržanie stanovených štandardov vybavenosti hasičskej zbrojnice Zvýšiť energetickú efektívnosť prevádzky hasičskej zbrojnice Skvalitniť podmienky výkonu DHZ zakúpením vybavenia a pracovných prostriedkov Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie Architektonické riešenie: Stav pred rekonštrukciou : Dobrovoľný hasičský zbor v Mníšku nad Hnilcom vznikol v roku 1878 a má dlhoročnú tradíciu. Hasičská zbrojnica je dvojpodlažný, podpivničený objekt, so sedlovou strechou s valbami a krytinou z azbestových šablón. Vystavaný bol približne pred dvesto rokmi v jednoduchom účelovom štýle. Pivnice sú kamenné s klenbami a masívnymi múrmi, pričom obvodové múry stien sú taktiež kamenné, alebo tehlové prekladané kameňom. Stropná konštrukcia medzi podlažiami je... Čítaj ďalej »