Zvýšenie energetickej efektívnosti SOŠD

Pohľad na čelnú fasádu Čítaj dalej »

Štúdia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov pre vzdelávanie bola vyhotovená pre Košický samosprávny kraj VUCKE. Cieľom štúdie bolo navrhnúť vhodnú technológiu, ktorá by nahradila neefektívny systém vykurovania a tým šetrila náklady a životné prostredie. Jedná sa o komplex budov Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Komplex budov prešiel v roku 2010 kompletnou rekonštrukciou obalových konštrukcií, obnovy sociálnych zariadení a rekonštrukcie bazéna. Tento komplex už využíva v čiastočnej miere obnoviteľné zdroje prostredníctvom slnečných kolektorov, ktoré zefektívňujú prevádzku bazéna. Zámerom štúdie je nahradiť konvenčný spôsob prípravy teplej úžitkovej a vykurovacej vody. V návrhu sa uvažovalo s vybudovaním systému zariadení fungujúcich na princípoch obnoviteľných zdrojov. Jedna sa o fotovoltické panely, ktoré by sa osadili na budovu dielni, na strešnú konštrukciu. V priestore medzi futbalovým ihriskom a dielňou sa navrhuje  vyvŕtanie studničných vrtov na aplikáciu tepelného čerpadla na princípe Voda – Voda. Oba tieto obnoviteľné zdroje budú vzájomne prepojené do jedného účinného zdroja,... Čítaj ďalej »

Demonštračné vzdelávacie centrum pre obnoviteľné zdroje energie – Tabačkáreň Košice

Pohľad na pracovný priestor Čítaj dalej »

Štúdia na Demonštračné vzdelávacie centrum pre zelené technológie je podporovaná cez projekt Knowbridge www.knowbridge.eu na zlepšenie a posilnenie výskumného potenciálu regiónu. Jedná sa o budovu nachádzajúcu sa v zastavanom území mesta, administratívne príslušnú k okresu Košice I, k.ú. Letná. Daná lokalita nie je súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice, leží však v jej ochrannom pásme. Samotná budova je Národnou kultúrnou pamiatkou a je vedená v evidencii nehnuteľných. Je súčasťou komplexu nefunkčných továrenských stavieb bývalej továrne na tabak – „Tabačky“, vybudovanej v 19. storočí, ktoré sú v havarijnom stave. Samotné riešenie budov je usporiadané do tvaru písmena U, kde hlavná budova je otočená do Garbiarskej ulice. Riešené priestory vzdelávacieho centra sa budú nachádzať na 3. a 4. nadzemnom podlaží. Z exteriéru si budova ponechá súčasný charakter, nakoľko patrí pod kultúrnu pamiatku. Navrhovaná je obnova jestvujúcej fasády a nanesenie termo-omietky pre zlepšenie tepelnotechnických vlastnosti, výmena okien a výmena skladby strešnej konštrukcie s dostatočnou... Čítaj ďalej »

Základná a Materská škola Vinné

Informácie o stavbe: Lokalita: Vinné Nadmorská výška: 325 m n. m. Orientácia: juh Dátum výstavby: 2012 Požiadavky investora: Vypracovanie projektu v rozsahu na stavebné povolenie. Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie energetickej efektívnosti Základnej školy a Materskej školy. Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie. Architektonické riešenie: Predmetom projektového riešenia je obnova a vylepšenie energetickej efektívnosti objektov Základnej školy a Materskej školy, spočívajúca v zateplení obvodového plášťa a zabezpečení vhodnej a potrebnej mikroklímy pre účely výučby žiakov Základnej školy a Materskej školy vo Vinnom. Základná škola vo Vinnom bola uvedená do užívania v roku 1976. Terajší stav zodpovedá jej veku a starostlivosti. Počas užívania prešli objekty malými stavebnými úpravami, zodpovedajúcimi možnostiam, schopnostiam a potrebám svojho vývinu. Najväčsie investície si vyžiadala komlpexná obnova striech modifikovanými asfaltovými pásmi. Stav pred rekonštrukciou: Škola je samostatne stojaca stavba s dvoma nadzemnými podlažiami, postavená v tvare písmena H, kde sa nachádzajú učebne školy a škôlky. Tie sú... Čítaj ďalej »

Stredná odborná škola drevárska

Panoramatický pohľad na čelnú fasádu Čítaj dalej »

Informácie o stavbe: Lokalita: Spišská Nová Ves Nadmorská výška: 430 m n. m. Orientácia: juhovýchod Dátum výstavby: 2010 Požiadavky investora: Vypracovanie projektu v rozsahu na stavebné povolenie. Zvýšiť energetickú efektívnosť školských budov Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie. Architektonické riešenie: Riešené objekty sa nachádzajú v meste Spišská Nová Ves. Celý komplex je orientovaný v pozdĺžnej osi v smere severozápad – juhovýchod. Návrh spočíva v zateplení obvodového plášťa objektov školy, bazénu a dielní a výmeny obvodového plášťa objektov školskej telocvične a spojovacej chodby. Ďalej vo výmene okenných a dverných výplní v obvodovom plášti všetkých objektov školy a v doplnení technológie solárneho dokurovania vody v školskom bazéne. SO 01 – Budova ŠKOLY Stav pred rekonštrukciou: Riešený objekt je samostatne stojaca stavba, postavená v tvare dvojitého písmena H s troma nadzemnými podlažiami a neskoršou dostavbou na časti strechy. Nosnú časť školy tvorí železobetónový... Čítaj ďalej »

Zateplenie a stavebné úpravy základnej školy – Smižany

Pavilón B Čítaj dalej »

Informácie o stavbe: Lokalita: Smižany Nadmorská výška: 485 m n. m. Orientácia: severovýchod Dátum výstavby: 2009 Požiadavky investora: Vypracovanie projektu v rozsahu na stavebné povolenie Zateplenie a stavebné úpravy Základnej školy Smižany Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie Architektonické riešenie: Predmetom projektového riešenia je obnova objektov Základnej školy, spočívajúca v zateplení obvodového plášťa a striech objektov a zabezpečení vhodnej a potrebnej mikroklímy pre účely výučby žiakov Základnej školy v Smižanoch. Riešené objekty sa nachádzajú v katastri obce Smižany na ulici Komenského. Pavilóny A a B sú navrhnuté ako dvojpodlažné, 10 triedne. Umiestnenie oboch, v miernom uhle natočených, takmer identických objektov je v areáli školy. Spojené sú spojovacou chodbou, ku ktorej bola v neskoršom období pribudovaná ďalšia chodba vedúca do telocvične. Pavilón C, v ktorom je školská jedáleň, centrum voľného času a materská škola je umiestnený pozdĺž ulice Komenského. Pavilón A Stav pred rekonštrukciou: Pavilón A je riešený ako stenový skelet... Čítaj ďalej »

Základná škola Spišská Nová Ves

Pohľad na čelnú fasádu Čítaj dalej »

Informácie o stavbe: Lokalita: Spišská Nová Ves Nadmorská výška: 430 m n. m. Orientácia: juhovýchod Dátum výstavby: 2008 Požiadavky investora: Vypracovanie projektu v rozsahu na stavebné povolenie. Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie energetickej efektívnosti objektov Základnej školy. Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie. Architektonické riešenie: Základná škola Komenského sa nachádza v zastavanej časti sídliska Mier, na ulici Komenského, v meste Spišská Nová Ves. Návrh spočíva v zateplení obvodového plášťa objektov školy a telocvične a vo výmene okenných a dverných výplní v obvodovom plášti. Tieto riešenia zlepšia vnútroklimatické vlastnosti ako aj celkový chod, kvalitu a životnosť objektov školy. Architektonické riešenie objektu vychádza z existujúceho stavu, prevádzkových požiadaviek investora a podmienok dispozičného riešenia. Architektonické riešenie spočíva v plastickom pôsobení plôch a hmôt a taktiež aj celkovom farebnom riešení fasády. Stav pred rekonštrukciou : Terajší stav zodpovedá jej veku a starostlivosti. Počas užívania prešiel objekt malými stavebnými úpravami. Najväčsie investície si vyžiadala obnova striech modifikovanými... Čítaj ďalej »