Zateplenie a stavebné úpravy základnej školy – Smižany

Pavilón A

Pavilón A

Informácie o stavbe:

  • Lokalita: Smižany
  • Nadmorská výška: 485 m n. m.
  • Orientácia: severovýchod
  • Dátum výstavby: 2009

Požiadavky investora:

  • Vypracovanie projektu v rozsahu na stavebné povolenie
  • Zateplenie a stavebné úpravy Základnej školy Smižany
  • Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie

Architektonické riešenie:

Predmetom projektového riešenia je obnova objektov Základnej školy, spočívajúca v zateplení obvodového plášťa a striech objektov a zabezpečení vhodnej a potrebnej mikroklímy pre účely výučby žiakov Základnej školy v Smižanoch. Riešené objekty sa nachádzajú v katastri obce Smižany na ulici Komenského. Pavilóny A a B sú navrhnuté ako dvojpodlažné, 10 triedne. Umiestnenie oboch, v miernom uhle natočených, takmer identických objektov je v areáli školy. Spojené sú spojovacou chodbou, ku ktorej bola v neskoršom období pribudovaná ďalšia chodba vedúca do telocvične. Pavilón C, v ktorom je školská jedáleň, centrum voľného času a materská škola je umiestnený pozdĺž ulice Komenského.

Pavilón A

Stav pred rekonštrukciou:

Pavilón A je riešený ako stenový skelet so stropnými prievlakmi, doplnenými vonkajšími piliermi. Obvodová nosná stena staticky spolupôsobí s vnútornými nosnými stenami. Strop je železobetónový prievlakový. Celý systém je podporený vonkajšími podpornými piliermi, zužujúcimi sa smerom hore.

Navrhované riešenie:

Pavilón A

Pavilón A

Na dodatočné zateplenie sa použije kontaktný certifikovaný tepelnoizolačný systém obvodového plášťa budov, s použitím tepelného fasádneho izolantu hrúbky 100 mm, 60 mm (sokel) a 20 mm (ostenia okien a dverí).
Úprava vyčnievajúceho sokla výšky 400 mm sa prevedie nalepením tepelného izolantu XPS-R z extrudovaného polystyrénu v hrúbke 60 mm.
Odkvapový chodník sa po celom obvode stavby prevedie osadenim záhradných obrubníkov a vysypaním štrkopiesku.
Zateplenie strešnej konštrukcie sa prevedie aplikáciou tepelnej izolácie do mezdistrešnej časti.
Projekt rieši aj výmenu strešného plášťa z falcovaného plechu, výmenu klampiarskych výrobkov a to parapetov okien, žľabov a strešných zvodov.
Z vnútorných úprav to je osadenie novej PVC podlahy z prírodného linolea v učebniach a vymaľovaním celého objektu.

Konštrukčné riešenie

Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sa vybuduje bezbariérový vstup do Pavilónu A, kde bude na 1. NP. prispôsobená učebňa a sociálne zariadenie. Rampa pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v spáde max. 1:8 bude mať šírku 1480 mm, bude opatrená madlami vo výške 900 mm a 750 mm a protišmykovou dlažbou. Učebňa bude vybavená novými dverami šírky 1000 mm. Dvere budú bezprahové, otvárané smerom von s ľahko ovládateľným dverným kovaním a kľučkou. Vo WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu bude protišmyková keramická dlažba a veľkoplošný keramický obklad výšky 2000 mm. Na pravej strane od záchodovej misy bude na stenu namontované pevné vodorovné madlo, na ľavej strane vodorovné sklopné madlo, obe umiestnené vo výške 700 mm. WC bude vybavené umývadlom, zrkadlom a sušiakom rúk. Dvere budú bezprahové, šírky 900 mm, otvárané smerom von s ľahko ovládateľným dverným kovaním a kľučkou. Vetranie bude zabezpečené otvorom pod stropom, v stene so susediacou miestnosťou WC chlapcov, rozmerov 1200×200 mm.

Pavilón B

Stav pred rekonštrukciou :

Objekt pavilónu B je identický s pavilónom A. Je riešený ako stenový skelet so stropnými prievlakmi, doplnenými vonkajšími piliermi. Obvodová nosná stena staticky spolupôsobí s vnútornými nosnými stenami. Strop je železobetónový prievlakový. Celý systém je podporený vonkajšími podpornými piliermi, zužujúcimi sa smerom hore.

Navrhované riešenie:

Pavilón B

Pavilón B

Na dodatočné zateplenie sa použije certifikovaný tepelnoizolačný systém obvodového plášťa budov, s použitím tepelného izolantu hrúbky 100 mm, 60 mm (sokel) a 20 mm (ostenia okien a dverí). Úprava vyčnievajúceho sokla výšky 400 mm sa prevedie nalepením tepelného izolantu z extrudovaného polystyrénu o hrúbke 60 mm. Odkvapový chodník sa po celom obvode stavby prevedie osadením záhradných obrubníkov a vysypaním štrkopiesku v hrúbke 300 mm. Zateplenie strešnej konštrukcie sa prevedie aplikáciou tepelnej izolácie do mezdistrešnej časti. Projekt rieši aj výmenu strešného plášťa z falcovaného plechu, výmenu klampiarskych výrobkov a to parapetov okien, žľabov a strešných zvodov. Z vnútorných úprav to je osadenie novej PVC podlahy prírodného linolea v učebniach a vymaľovaním celého objektu.

Konštrukčné riešenie:

Spojovacia chodba Pavilónov A a B

Stav pred rekonštrukciou :

Spojovacia chodba Pavilónov A a B má oceľový nosný systém s murovanou výplňou z tehál a jednoduchými presklenými pásmi okien. Murivo stien nie je odizolované voči zemnej vlhkosti, čo sa prejavuje vlhnutím a výkvetmi muriva. Strecha má asfaltovú krytinu vyspádovanú do žľabov.

Navrhované riešenie:

Navrhované riešenie uvažuje s vybúraním muriva a okenných pásov a odstránením starej krytiny. Na jestvujúce základy a podlahu z brúseného umelého kameňa sa aplikuje izolácia voči zemnej vlhkosti natavením z hydroizolačných asfaltových nataviteľných pásov. Obvodové konštrukcie sa vymurujú z pórobetónových tvaroviek a osadia sa nové plastové okná a vstupné dvere. Podlaha sa zateplí polystyrénom, vystuží betónovým poterom s kari sieťou a položí PVC podlahovina z prírodného linolea. Na streche sa vymurujú nové atiky a mechanicky sa ukotví tepelná izolácia z čadičových vlákien. Strešný plášť bude tvoriť dvojvrstvá asfaltová strecha s použitím modifikovaných asfaltoizolačných pásov. Obvodové steny sa zateplia certifikovaným kontaktným tepelnoizolačným systémom obvodového plášťa budov, s použitím tepelného fasádneho izolantu hrúbky 100 mm, 60 mm (sokel) a 20 mm (ostenia okien a dverí).

Konštrukčné riešenie:

Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sa vybuduje bezbariérový vstup do telocvične.
Rampa pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v spáde 1:15 bude mať stavebnú šírku 2400 mm, bude opatrená madlami vo výške 900 mm a 700 mm a protišmykovou úpravou dlažby z prírodného linolea.

Pavilón C

Stav pred rekonštrukciou :

Objekt Pavilónu C je trojtraktový oceľobetónový skelet s výplňovými obvodovými stenami. Okná sú typové drevené, zdvojené s dvojitým zasklením. Okenné a dverné otvory v chodbách a vstupoch sú z hliníkových profilov atypické.

Navrhované riešenie:

Na dodatočné zateplenie sa použije kontaktný certifikovaný tepelnoizolačný systém obvodového plášťa budov, s použitím tepelného fasádneho izolantu hrúbky 100 mm, 60 mm (sokel) a 20 mm (ostenia okien a dverí).
Úprava sokla výšky 950 mm sa prevedie nalepením tepelného izolantu z extrudovaného polystyrénu v hrúbke 60 mm. Povrchovo sa upraví obkladom z umelého kameňa. Strešný plášť bude tvoriť dvojvrstvá asfaltová strecha s použitím modifikovaných asfaltoizolačných pásov. Aplikovať sa bude na pôvodnú skladbu strechy mechanickým kotvením tepelnej izolácie z čadičových vlákien v hrúbke 160 mm. Projekt rieši výmenu klampiarskych výrobkov a to parapetov okien, žľabov, strešných zvodov a atiky. Z vnútorných úprav je to vymaľovanie celého objektu.

Konštrukčné riešenie:

Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sa vybuduje bezbariérový vstup do školskej jedálne a upraví sa sociálne zariadenie. Rampa pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v spáde max. 1:8 bude mať stavebnú šírku 1300 mm, bude opatrená madlami vo výške 900 mm a 700 mm, vodiacimi tyčami vo výške 300 mm a protišmykovou dlažbou. Proti dažďu bude prekrytá strieškou z polykarbonátu. Vstupné dvere do objektu a vnútorné dvere vedúce do jedálne budú dvojkrídlové, bezprahové, otvárané smerom von s ľahko ovládateľným dverným kovaním a kľučkou. Vo WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu bude protišmyková keramická dlažba a veľkoplošný keramický obklad. Na ľavej strane od záchodovej misy bude na stenu namontované pevné vodorovné madlo, na pravej strane vodorovné sklopné madlo, obe umiestnené vo výške 700 mm. WC bude vybavené umývadlom, zrkadlom a sušiakom rúk. Dvere budú bezprahové, šírky 900 mm, otvárané smerom von s ľahko ovládateľným dverným kovaním a kľučkou.

Telocvičňa

Stav pred rekonštrukciou :

Stavba je jednolodná oceľová montovaná hala, v jednej tretine dvojpodlažná, s obvodovým plášťom z porobetónových veľkoplošných tvárnic. Strešnú konštrukciu tvoria oceľové priehradové väzníky so strešnou krytinou z trapézového plechu.

Navrhované riešenie:

Budova telocvične

Budova telocvične

Na dodatočné zateplenie sa použije kontaktný certifikovaný tepelnoizolačný systém obvodového plášťa budov, s použitím tepelného izolantu hrúbky 100 mm, a 20 mm (ostenia okien a dverí). Úprava sokla výšky 300 mm sa prevedie nalepením tepelného izolantu XPS-R z extrudovaného polystyrénu v hrúbke 100 mm, v celkovej výške 500 mm (200 mm pod terén). Odkvapový chodník sa po celom obvode stavby prevedie osadením z betónu prostého o hrúbke 100 mm do lôžka zo štrkopiesku o hrúbke 200 mm. Zateplenie strešnej konštrukcie sa prevedie aplikáciou tepelnej izolácie z interiéru stavby izoláciou stropu izolačnými doskami z kamennej vlny hrúbky 200 mm zavedený pod stropný podhľad. Zavesený podhľad je z demontovateľných stropných kaziet. Kazety sú zo sadrokartónu upravené matným bielym náterom. Projekt rieši aj výmenu strešného plášťa z trapézových plechov s lakoplastovou úpravou, výmenu klampiarskych výrobkov a to parapetov okien, žľabov a strešných zvodov. Z vnútorných úprav to je vymaľovanie celého objektu.

Konštrukčné riešenie:

Spojovacia chodba telocvične

Stav pred rekonštrukciou :

Spojovacia chodba telocvične má oceľový nosný systém s výplňou predsadených fasádnych panelov s drevenými dvojitými oknami. Strecha je s asfaltovou krytinou vyspádovaná v minimálnom spáde do žľabov.

Navrhované riešenie:

Spojovacia chodba

Spojovacia chodba

Navrhované riešenie uvažuje s demontážou fasádnych panelov s drevenými dvojitými oknami a odstránením starej krytiny. Na jestvujúce základy sa aplikuje izolácia voči zemnej vlhkosti natavením z hydroizolačných asfaltových nataviteľných pásov. Obvodové konštrukcie sa vymurujú z pórobetónových tvaroviek a osadia sa nové plastové okná a vstupné dvere. Na podlahu sa položí PVC podlahovina z prírodného linolea. Na streche sa vymurujú nové atiky a mechanicky sa ukotví tepelná izolácia z čadičových vlákien v hrúbke 160 mm. Strešný plášť bude tvoriť dvojvrstvá asfaltová strecha s použitím modifikovaných asfaltoizolačných pásov. Obvodové steny sa zateplia certifikovaným kontaktným tepelnoizolačným systémom obvodového plášťa budov, s použitím tepelného izolantu hrúbky 100 mm a 20 mm (ostenia okien a dverí). Úprava sokla výšky 300 mm sa prevedie nalepením tepelného izolantu z extrudovaného polystyrénu v hrúbke 100 mm, v celkovej výške 500 mm (200 mm pod terén). Odkvapový chodník sa po celom obvode stavby prevedie z betónu prostého hrúbky 100 mm do lôžka zo štrkopiesku v hrúbke 200 mm.

Poznámka: kvôli rozsiahlosti projektu sa na projektovej dokumentácii participovalo s ďalšou projekčnou kanceláriou.