Základná škola Spišská Nová Ves

Pohľad na čelnú fasádu

Pohľad na čelnú fasádu

Informácie o stavbe:

  • Lokalita: Spišská Nová Ves
  • Nadmorská výška: 430 m n. m.
  • Orientácia: juhovýchod
  • Dátum výstavby: 2008

Požiadavky investora:

  • Vypracovanie projektu v rozsahu na stavebné povolenie.
  • Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie energetickej efektívnosti objektov Základnej školy.
  • Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie.

Architektonické riešenie:

Základná škola Komenského sa nachádza v zastavanej časti sídliska Mier, na ulici Komenského, v meste Spišská Nová Ves. Návrh spočíva v zateplení obvodového plášťa objektov školy a telocvične a vo výmene okenných a dverných výplní v obvodovom plášti. Tieto riešenia zlepšia vnútroklimatické vlastnosti ako aj celkový chod, kvalitu a životnosť objektov školy. Architektonické riešenie objektu vychádza z existujúceho stavu, prevádzkových požiadaviek investora a podmienok dispozičného riešenia. Architektonické riešenie spočíva v plastickom pôsobení plôch a hmôt a taktiež aj celkovom farebnom riešení fasády.

Stav pred rekonštrukciou :

Terajší stav zodpovedá jej veku a starostlivosti. Počas užívania prešiel objekt malými stavebnými úpravami. Najväčsie investície si vyžiadala obnova striech modifikovanými asfaltovými pásmi. Základná škola je samostatne stojaca stavba postavená v tvare písmena H+H s dvoma nadzemnými podlažiam. Tretie podlažie v pomere k ploche celej stavby tvorí len malá časť školskej plochy v strednej časti objektu v tvare H so vstavanou plochou átria. Nosnú časť tvorí železobetónový skelet. Obvodový plášť z plynosilikátových prefabrikovaných panelov je poškodený. Najmä na severných fasádach sú viditeľné netesnosti stykov jednotlivých panelov a v niektorých častiach aj odkrytá oceľová výstuž. Okná a dvere sú poškodené pôsobením atmosferických vplyvov. Okenné krídla kyvných okien sú deformované, okenné rámy sú v ostení a pri parapetoch uvoľnené. Nedokonalé tesnenie stykov okien s okenným rámom má za následok veľké tepelné straty pri vykurovaní objektu. Nosnú časť telocvične a spojovacej chodby tvoria oceľové stĺpy s obvodovým plášťom z plynosilikátových prefabrikovaných panelov. Strechu tvoria oceľové priehradové väzníky.

Navrhované riešenie

Na dodatočné zateplenie obvodového plášťa sa použije kontaktný certifikovaný tepelnoizolačný systém obvodového plášťa budov, s použitím tepelného fasádneho izolantu hrúbky 100 a 80 mm, 60 mm (sokel) a 20 mm (ostenia okien a dverí). Úprava sokla sa prevedie nalepením tepelného izolantu z extrudovaného polystyrénu v hrúbke 60 mm. Povrchovo sa upraví mozaikovou omietkou. Odkvapové chodníky sa asanujú a vybudujú nové z betónu prostého hrúbky 150 mm, s podkladom zo štrkodrvy hrúbky 150 mm.

Konštrukčné riešenie:

Časť okenných otvorov sa v chodbe pri schodisku na prízemí aj poschodí zamuruje. Taktiež sa zamurujú okná severnej steny malej a veľkej telocvične, ako aj sklobetónové výplne otvorov. Všetky okná a vstupné pôvodné drevené dvere školy sa demontujú, drevené rámy sa vybúrajú a nahradia novými plastovými. Úpravy vnútorných povrchov stien okolo okien sa prevedú tenkovrstvou omietkou a maľbou. Klampiarske práce pozostávajú z montáže oplechovania atiky, parapetov okien, odkvapových žľabov a zvodov strechy telocvične.