Základná a Materská škola Vinné

Informácie o stavbe:

  • Lokalita: Vinné
  • Nadmorská výška: 325 m n. m.
  • Orientácia: juh
  • Dátum výstavby: 2012

Požiadavky investora:

  • Vypracovanie projektu v rozsahu na stavebné povolenie.
  • Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie energetickej efektívnosti Základnej školy a Materskej školy.
  • Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie.

Architektonické riešenie:

Predmetom projektového riešenia je obnova a vylepšenie energetickej efektívnosti objektov Základnej školy a Materskej školy, spočívajúca v zateplení obvodového plášťa a zabezpečení vhodnej a potrebnej mikroklímy pre účely výučby žiakov Základnej školy a Materskej školy vo Vinnom. Základná škola vo Vinnom bola uvedená do užívania v roku 1976. Terajší stav zodpovedá jej veku a starostlivosti. Počas užívania prešli objekty malými stavebnými úpravami, zodpovedajúcimi možnostiam, schopnostiam a potrebám svojho vývinu. Najväčsie investície si vyžiadala komlpexná obnova striech modifikovanými asfaltovými pásmi.

Stav pred rekonštrukciou:

Škola je samostatne stojaca stavba s dvoma nadzemnými podlažiami, postavená v tvare písmena H, kde sa nachádzajú učebne školy a škôlky. Tie sú spojené spojovacou chodbou s telocvičňou so zázemím. Nosnú časť školy tvorí železobetónový skelet so zavesenými obvodovými nenosnými stenami z plynosilikátových panelov. Obvodový plášť z prefabrikovaných panelov je značne poškodený. Najmä na severných fasádach sú viditeľné netesnosti stykov jednotlivých panelov a v niekrorých častiach aj odkrytá oceľová výstuž. Okná a dvere sú poškodené pôsobením atmosferických vplyvov. Okenné krídla kyvných okien sú deformované, okenné rámy sú v ostení a pri parapetoch uvoľnené. Nedokonalé tesnenie stykov okien s okenným rámom má za následok veľké tepelné straty pri vykurovaní objektu. Konštrukcia strechy školy je riešená ako dvojplášťová plochá strecha s asfaltovou krytinou.Nosnú časť telocvične a spojovacej chodby tvoria oceľové stĺpy s obvodovým plášťom z plynosilikátových prefabrikovaných panelov.

Navrhované riešenie:

Na dodatočné zateplenie sa použije kontaktný certifikovaný tepelnoizolačný systém obvodového plášťa budov, s použitím tepelného fasádneho izolantu hrúbky 80 mm, 60 mm (sokel) a 20 mm (ostenia okien a dverí). Úprava sokla sa prevedie nalepením tepelného izolantu z extrudovaného polystyrénu v hrúbke 60 mm. Povrchovo sa upraví mozaikovou omietkou. Úprava vyčnievajúceho sokla v spojovacej chodbe sa prevedie nalepením tepelného izolantu z extrudovaného polystyrénu v hrúbke 60 mm. Odkvapové chodníky sa asanujú a vybudujú nové z betónu prostého hrúbky 150 mm, s podkladom zo štrkodrvy. Úpravy vnútorných povrchov okenných stien sa prevedú tenkovrstvou omietkou a maľbou.

Konštrukčné riešenie:

Všetky okná a vstupné drevené dvere školy sa demontujú, drevené rámy sa vybúrajú a nahradia novými plastovými. Klampiarske práce pozostávajú z montáže oplechovania atiky, parapetov okien a výmene plechovej krytiny, odkvapových žľabov a zvodov pultovej strechy v časti nad skladom.