Stredná odborná škola drevárska

Panoráma čelnej fasády

Panoráma čelnej fasády

Informácie o stavbe:

  • Lokalita: Spišská Nová Ves
  • Nadmorská výška: 430 m n. m.
  • Orientácia: juhovýchod
  • Dátum výstavby: 2010

Požiadavky investora:

  • Vypracovanie projektu v rozsahu na stavebné povolenie.
  • Zvýšiť energetickú efektívnosť školských budov Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi.
  • Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie.

Architektonické riešenie:

Riešené objekty sa nachádzajú v meste Spišská Nová Ves. Celý komplex je orientovaný v pozdĺžnej osi v smere severozápad – juhovýchod. Návrh spočíva v zateplení obvodového plášťa objektov školy, bazénu a dielní a výmeny obvodového plášťa objektov školskej telocvične a spojovacej chodby. Ďalej vo výmene okenných a dverných výplní v obvodovom plášti všetkých objektov školy a v doplnení technológie solárneho dokurovania vody v školskom bazéne.

SO 01 – Budova ŠKOLY

Stav pred rekonštrukciou:

Riešený objekt je samostatne stojaca stavba, postavená v tvare dvojitého písmena H s troma nadzemnými podlažiami a neskoršou dostavbou na časti strechy. Nosnú časť školy tvorí železobetónový skelet. Stropy sú zo stropných železobetónových panelov. Obvodové nenosné steny sú z pórobetónových panelov zavesených na nosnom železobetónovom skelete.

Navrhované riešenie:

Na dodatočné zateplenie fasády sa použije kontaktný zatepľovací systém EPS s použitím tepelného izolantu hrúbky 100 mm, pri osteniach okien a dverí hrúbky 20 mm. Sokel a zateplenie základov sa prevedie z extrudovaného polystyrénu XPS hrúbky 60 mm s povrchovou úpravou mozaikovou omietkou. Odkvapový chodník sa po celom obvode stavby prevedie osadením záhradných obrubníkov a vysypaním dunajského štrku.

Konštrukčné riešenie:

Všetky okná a vstupné pôvodné drevené dvere školy sa demontujú, drevené rámy sa vybúrajú a nahradia novými plastovými s oplechovaním parapetov a oplechovaním atiky. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sa vybuduje bezbariérový vstup. Rampa pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu bude v spáde max. 1:12, bude mať šírku 1500 mm a bude opatrená madlami vo výške 900 mm, 750 mm a 350 mm s protišmykovou dlažbou. Protišmyková dlažba sa prevedie aj na všetkých vstupoch do objektu, vrátane vstupných schodov. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktorá spočíva vo výmene sanitárnych zariadení a položení nových keramických podláh a obkladov.

SO 02 – Budova školských dielní

Stav pred rekonštrukciou:

Riešený objekt školských dielní je samostatne stojaca jednopodlažná stavba. Konštrukčne pozostáva z montovaného železobetónového skeletu so stenami z tehlového muriva. Konštrukcia strechy je jednopášťová plochá s modifikovanou asfaltovou krytinou a centrálnym strešným svetlíkom. Okenné a dverné výplne sú z hliníkových profilov.

Navrhované riešenie:

Na dodatočné zateplenie sa použije kontaktný zatepľovací systém EPS s použitím tepelného izolantu hrúbky 100 mm, pri osteniach okien a dverí hrúbky 20 mm. Sokel a zateplenie základov sa prevedie z extrudovaného polystyrénu XPS hrúbky 60 mm s povrchovou úpravou mozaikovou omietkou. Odkvapový chodník sa po celom obvode stavby prevedie osadením záhradných obrubníkov a vysypaním dunajského štrku.

Konštrukčné riešenie:

Všetky hliníkové okná a vstupné dvere sa demontujú, rámy sa vybúrajú a nahradia novými plastovými s oplechovaním parapetov. Oprava strechy sa prevedie, okrem výmeny klampiarských konštrukcíí, aj na severozápadnej polovici strechy, a to vyspravením a natavením nových asfaltových pásov. Oprava strešného svetlíka sa prevedie za predpokladu zdravého nosného systému výmenou presvetľovacích častí za polykarbonátové komôrkové platne v súlade s požiarnobezpečnostnými predpismi, vybraným dodávateľom a jeho certifikovaným systémom a detailami. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktorá spočíva vo výmene sanitárnych zariadení a položení nových keramických podláh a obkladov.

SO 03 – Budova školského bazénu

Stav pred rekonštrukciou:

Riešený objekt bazénu je samostatne stojaca budova priamo napojená na telocvičňu. Konštrukčne pozostáva z montovaného železobetónového skeletu. Obvodové steny sú z pórobetónových obvodových panelov. Objekt je jednopodlažný, priestory strojovne sú zapustené do terénu. Bazénová vaňa je zo železobetónu rozmerov 7 500 x 13 500 mm s priemernou hĺbkou 1 275 mm. Konštrukcia strechy je jednoplášťová plochá s modifikovanou asfaltovou krytinou. Ohrev bazénovej vody sa prevádza v monoblokovej úpravni vody. Prívod vykurovacieho média do výmenníka a ohrievačov vzduchu z kotolne je vedený spoločným potrubím v samostatnom kanále do strojovne krytého bazéna.

Navrhované riešenie

Na dodatočné zateplenie sa použije kontaktný zatepľovací systém EPS s použitím tepelného izolantu hrúbky 100 mm, pri osteniach okien a dverí hrúbky 20 mm. Sokel a zateplenie základov sa prevedie z extrudovaného polystyrénu XPS hrúbky 60 mm s povrchovou úpravou mozaikovou omietkou. Odkvapový chodník sa po celom obvode stavby prevedie osadením záhradných obrubníkov a vysypaním dunajského štrku.

Konštrukčné riešenie:

Solárny ohrev bazénovej vody bude riešený umiestnením dvadsiatich solárnych kolektorov na strechu budovy bazéna. S ohľadom na obmedzenú plochu strechy, budú kolektory zoskupené do kolektorového poľa v počte päť kusov, v štyroch kolektorových poliach. Nový solárny výmenník sa predradí pred existujúci výmenník v suteréne strojovne a napojí cez trojcestný prepínací ventil. Všetky okná a vstupné dvere sa demontujú, sklobetónové tvárnice a drevené rámy sa vybúrajú a nahradia novými plastovými, s oplechovaním parapetov. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sa vybuduje bezbariérový vstup. Rampa pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu bude v spáde max. 1:12, bude mať šírku 900 mm, bude opatrená madlami vo výške 900 mm, 750 mm a 350 mm s protišmykovou dlažbou. Protišmyková dlažba sa prevedie aj na všetkých vstupoch do objektu, vrátane vstupných schodov. Súčasťou projektu je aj komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktorá spočíva vo výmene sanitárnych zariadení, umývadlových a sprchových batérií a položení nových keramických protišmykových podláh a keramických obkladov v časti hygienických zariadení, šatní a bazéna.

SO 04 – Budova telocvične

Stav pred rekonštrukciou:

Budova telocvične je samostatne stojaca stavba, konštrukčne pozostáva z troch častí. Malej telocvične, veľkej telocvične, posilňovne a hygienických zariadení, šatní a kabinetmi. Chodba umiestnená v tomto trakte spája objekt školy so školským bazénom. Základný modul telocviční a traktu šatní tvorí oceľový skelet s rôznou konštrukčnou výškou. Deliace nenosné priečky sú murované z tehál, obvodový plášť je tvorený zo sendvičových predsadených panelov s hliníkovými okennými otvormi. Konštrukcia strechy telocvične je riešená ako dvojplášťová odvetraná plochá strecha s asfaltovou krytinou.

Navrhované riešenie

Nový obklad obvodových stien telocvične bude prevedený uceleným systémom opláštenia, ktorý sa skladá z ohňovzdorných sendvičových panelov kotvených do oceľového skeletu telocvične. Stenové panely budú mať jadro z polyuretánovej peny hrúbky 80 mm, s krytým spojom a výškovým rastrom panelov 1 m.

Konštrukčné riešenie:

Nové plastové okná sú umiestnené tak, aby rovnomerne rozptýlili slnečné lúče do priestoru telocviční. Otváranie menších okien bude prevedené v dolnom aj v hornom páse. Okná v hornom páse sa budú otvárať tiahlom, ktoré bude možné ovládať z podlahy. Klampiarske práce pozostávajú z oplechovania atiky, parapetov okien, lemovania stien krycím plechom a oplechovania horizontálnych častí pätiek stĺpov telocviční. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktorá spočíva vo výmene sanitárnych zariadení a položení nových keramických podláh a obkladov.

SO 05 – Spojovacia chodba

Stav pred rekonštrukciou:

Spojovacia chodba spája budovu školy a budovu telocvične. Základný modul tvorí atypický oceľový skelet. Obvodové steny tvoria obvodové panely s jadrom s tepelnou izoláciou, sklom z exteriérovej strany a sololitovými doskami z interiéru, upevnenými do oceľového rámu. Výplne okenných otvorov v obvodovom plášti sú z hliníkových profilov. Konštrukcia strechy je riešená ako plochá strecha s asfaltovou krytinou, vyspádovaná nízkym spádom na jednu stranu.

Navrhované riešenie:

Nový obklad obvodových stien bude prevedený uceleným systémom opláštenia, ktorý sa skladá z ohňovzdorných sendvičových panelov kotvených do oceľového skeletu. Stenové panely budú mať jadro z polyuretánovej peny hrúbky 80 mm. Sokel bude zateplený extrudovaným polystyrénom hrúbky 60 mm, v nadzemnej časti opatrený mozaikovou omietkou a v horizontálnych častiach oplechovaný. Odkvapový chodník sa po celom obvode stavby prevedie osadením záhradných obrubníkov a vysypaním dunajského štrku.

Konštrukčné riešenie:

Výmena okien a vstupných dverí. Všetky okná sa demontujú a nahradia novými plastovými. Klampiarske práce pozostávajú z výmeny žľabov, zvodov a z oplechovania prečnievajúceho základu.

Poznámka: kvôli rozsiahlosti projektu sa na projektovej dokumentácii participovalo s ďalšou projekčnou kanceláriou.