Rekonštrukcia Spoločenskej sály – obec Dravce

Informácie o stavbe:

Pohľad na montovanú oceľovú stužujúcu konštrukciu

Rekonštrukcia Spoločenskej sály – pohľad na montovanú oceľovú stužujúcu konštrukciu

 • Lokalita: Obec Dravce
 • Druh stavby: Murovaná z pieskovcového kameňa
 • Nadmorská výška: 648 m n. m.
 • Orientácia: Vstup do budovy z juhovýchodnej strany
 • Podlahová plocha: 184,27 m²
 • Vetranie: Prirodzené oknami
 • Zdroj: Akumulačné elektrické pece
 • Predpokladaný dátum rekonštrukcie: 2014

Požiadavky klienta:

 • vypracovanie projektu na stavebné povolenie
 • klient obec Dravce mal požiadavku na výmenu stropnej konštrukcie v spoločenskej sále, s čo najmenšími zásahmi do nosnej konštrukcie objektu
 • výmenu podlahy pod jestvujúcim pódiom
 • osadenie nového pódia
 • zachovanie jestvujúcej keramickej dlažby

Architektonické riešenie:

Budova bývalého liehovaru je situovaná v obci Dravce, v okrese Levoča, v katastrálnom území Draviec. Budova bývalého liehovaru je typickou ukážkou jednoduchých výrobných stavieb, ktoré boli v Spišskom regióne na rozhraní 19. a 20. storočia bežne stavané aj v pomerne malých obciach. Situovaná je pri obecnej ceste, približne 400 m východne od kostola. Osadená je kolmo k ceste, do zvažujúcej sa stráne. Architektonický ráz jestvujúcej časti objektu sa po rekonštrukcii zásadne nezmení a po vybudovaní nových stropov, domurovania nosných stien, zateplenia a riešenia sadrokartónových podhľadov za účelom zvýšenia výšky spoločenskej sály bude plne využívať jestvujúci charakter hmotového riešenia.

Dispozičné riešenie:

Jestvujúci priestor riešenej spoločenskej sály je predelený na dva pomyselné časti pozdĺžnym prievlakom idúcim po celej dĺžke sály, ktorý je zakončený pódiom a malým skladíkom s výlezom do krovu. Po obvode nosných stien je osadený drevený obklad. Na podlahe je položená nová keramická dlažba tmavo sivej farby. V ľavej časti od vstupných dverí sa nachádza jedálenské okienko a na pravej sú umiestnené tri okenné otvorové konštrukcie zabezpečujúce preslnenie miestnosti.

Navrhované dispozičné riešenie: Uvažuje sa s vybúraním jestvujúceho prievlaku a stĺpov, odstránením pódia, demontážou dreveného obkladu nachádzajúceho sa po obvode nosných stien ako aj postupným obnažením stropnej konštrukcie a vybudovaním nového sadrokartónového podhľadu. Odstránením daných prvkov sa vytvorí nový čistý priestor s otvorenou dispozíciou, rozdelenou na niekoľko častí, a to: tanečný parket, pódiový priestor, priestor na sedenie a priestor na podávanie jedla. Napravo od vstupných dverí bude umiestnené novovybudované pódium s dostatočne veľkým priestorom pre tanečný parket. Nad pódiom bude umiestnený strešný výlez do podkrovnej časti. Výdajné okienko nachádzajúce sa v ľavej časti ostane zachované ako priame prepojenie sály a kuchyne. Jedálenská časť sa bude nachádzať oproti vstupným dverám.

Konštrukčné riešenie:

Rez pozdĺžny - navrhované riešenieVýmena stropu nad sálou a spevnenie stropu: Jestvujúci strop sály bude postupne obnažovaný (podhľad, podbitie, záklop a bežné stropné trámy) a takisto sa budú postupne demontovať stĺpy a prievlak podporujúci trámy strešnej konštrukcie. Väzné trámy strešnej konškrukcie budú očistené a podľa potreby aj nakonzervované a opravené. K väzným trámom krovu budú na bočných stenách sály pribetónované podperné pilieriky, na ktoré bude uložená oceľová konštrukcia. Oceľová konštrukcia je navrhnutá montovaná z predvyrobených dielcov. K bokom plných väzieb, konkrétne k stĺpikom a vzperám ich stolíc budú priskrutkované dvojice polovičných priehradových väzníkov. Osobitnú starostlivosť je pritom nutné venovať najmä lícovaniu rovín ich stĺpikov a vzpier. Väzníky budú navzájom prepojené priehradovými stužidlami. Po ukončení montáže bude doplnková oceľová konštrukcia očistená a natretá farbou na oceľové konštrukcie. Na dolné pásy priehradových väzníkov bude uložený nový drevený strop s dostatočnou hrúbkou izolácie.

Výmena podlahy pod jestvujúcim pódiom: Jestvujúci, plochý, drevený trámový strop nachádzajúci sa pod javiskom bude vybúraný v plnom rozsahu. Do nosných stien budú vybúrané kapsy na osadenie nových stropných nosníkov. Nové stropné nosníky z valcovaných oceľových tyčí budú osadené do vytvorených káps a upevnené cementovou maltou a podľa potreby obmurované a obetónované. Na vrchné príruby nosníkov bude uložený trapézový plech, s dvojicou prútov viazaných do rebríčkov, ukončený kari rohožou a zaliaty betónovou zálievkou, ktorá bude tvoriť stropnú dosku. Na vybudovanú dosku bude uložená tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu a zaliata betónovou mazaninou, na ktorú sa uloží keramická dlažba.

Obvodové konštrukcie: Po odstránení dreveného obkladu z interiérovej strany je navrhnuté nové omietnutie a vyspravenie nerovností, nanesenie novej omietky a následne maľovky bielej farby.

Otvorové konštrukcie: V projekte sa neuvažovalo s výmenou okenných konštrukcií, ale bolo doporučené vykonať novú výmenu z hľadiska netesnosti a zlých tepelnoizolačných vlastností súčasných okien.

Strešná konštrukcia: Je navrhnutá ako prístupná jednotlivým osobám za účelom vykonávania prípadnej kontroly a údržby strechy a krovu. Dovolené prevádzkové zaťaženie podlahy povaly je stanovené na 0,75 kN/m2. Fošňový strop bude vytvorený v dvoch častiach:

 • Spodná časť bude zhotovená zo smrekových fošien, uložených priečne na spodnú časť priehradových väzníkov, v osových rozostupoch 650 mm. Stabilita fošní bude zabezpečená medzi ne vloženými dištančnými dielcami.
 • Horná časť bude zhotovená zo smrekových fošien, uložených priečne na spodnú časť fošňového stropu, v osových rozostupoch 650 mm. Stabilita fošní bude zabezpečená medzi ne vloženými dištančnými dielcami, debnením záklopu z hornej strany vytvorenom z dosiek.