Obnova bytového domu – SVB Čergov

Informácie o stavbe:

 • Pohľad na čelnú fasádu

  Obnova bytového domu – pohľad na čelnú fasádu

  Lokalita: Spišská Nová Ves, lokalita Tarča, SVB Čergov

 • Druh stavby: Panelový bytový dom
 • Nadmorská výška: 560 m n. m.
 • Orientácia: Vstup do budovy z juhozápadnej strany
 • Podlahová plocha: 3 685,87 m²
 • Obostavaný objem: 10 689,04 m³
 • Vetranie: Prirodzené oknami
 • Zdroj: Centrálna kotolňa na prípravu TUV
 • Predpokladaný dátum rekonštrukcie: 2014

Požiadavky klienta:

 • vypracovanie projektu na stavebné povolenie
 • investor žiadal technicky prepracovanejšiu dokumentáciu, nakoľko bude žiadať podporu cez fondy EÚ
 • tri varianty farebného riešenia fasády
 • tepelno-technické posúdenie obalových konštrukcií

Architektonické riešenie:

Predmetom projektového riešenia je obnova bytového domu na ulici Topoľová v Spišskej Novej Vsi. Obnova spočíva v odstránení systémových porúch celoplošným zateplením obvodového plášta a strechy objektu, osadenia nových balkónových zábradlí a výmeny vstupných vchodových dverí, za účelom zlepšenia jeho energetickej náročnosti a predĺženia jeho stavebno-technickej životnosti. Vstupné priečelie objektu je orientované na juhozápad a v blízkosti celého objektu je udržiavaná parková zeleň, ktorá čiastočne tieni fasáde. Budova je osadená do mierne svahovitého terénu s výhľadom na panorámu Spišskej Novej Vsi. Bytový dom patrí do stavebnej sústavy bytových domov popradského typu PD-62 a skladá sa z troch samostatných vchodov s hlavným vstupom od uličnej čiary. Na požiadavku investora boli vypracované tri farebné variácie fasády.

Variant č.1

Variant č.2

Variant č.3

Konštrukčné riešenie:

Konštrukčný rez bytovým domom

Konštrukčný rez bytovým domom

Objekt je bytový dom a bol postavený v rokoch 1967-68. Patrí do stavebnej sústavy bytových domov popradského typu PD – 62. Konštrukčný systém je priečne nosný v module 3 600 mm, konštrukčná výška je 2 800 mm. Výška atiky od terénu je 14,5 m. Bytový dom bol postavený ako radový, pozostávajúci z troch sekcií. Z podesty schodiska sú prístupné tri byty. Nachádza sa tu celkom 42 bytových jednotiek. Obvodový plášť je v priečelí vytvorený z blokopanelov z keramzit-expandit-betónu s hrúbkou 300 mm vrátane vonkajšej povrchovej úpravy o hrúbke 20 mm a vnútornej omietky o hrúbke 10 mm. Steny zapustených lodžií sú murované z voštinových tehál s hrúbkou 300 mm. Z vonkajšej strany je na bočných stenách lodžií vrstva heraklitu s hrúbkou 50 mm. Štítové steny sú dvojvrstvové. Nosnú časť tvorí železobetónový panel hrubý 160 mm. Tepelnoizolačný obkladový dielec hrubý 260 mm na výšku podlažia je z keramzit-expandit-betónu. Medzi dielcami je vzduchová medzera hrubá 5 mm. Povrchová úprava dielcov je posypom zo serpentinitu a mramorovej drviny.

Navrhované riešenie:

Obvodový plášť štítovej steny: po tepelnotechnickom prepočte s pridaným tepelným izolantom na báze polystyrénu o hrúbke 120 mm dosahuje tepelný odpor 4,18 m².K/W. Súčiniteľ prechodu tepla dosahuje hodnotu 0,23 W/m².K, čo vyhovuje normovým požiadavkám STN 73 0540. Požiadavka na posúdenie povrchových teplôt a vodných pár taktiež vyhovuje požiadavkám STN 73 0540.

Obvodový plášť v priečelí: po tepelnotechnickom prepočte s pridaným tepelným izolantom na báze polystyrénu o hrúbke 120 mm dosahuje tepelný odpor 4,12 m².K/W. Súčiniteľ prechodu tepla dosahuje hodnotu 0,23 W/m².K, čo vyhovuje normovým požiadavkám STN 73 0540. Požiadavka na posúdenie povrchových teplôt a vodných pár taktiež vyhovuje požiadavkám STN 73 0540.

V častiach otvorových konštrukcií (okien a dverí) a stropov lodžií sa použije izolant o hrúbke 20 mm.

Úprava soklovej časti: Prevedie sa nalepením tepelného izolantu XPS-R z extrudovaného polystyrénu o hrúbke 80 mm, zapusteného pod terén do hĺbky 300 mm. Pôvodný odkvapový chodník, tvorený z betónových kociek, sa rozoberie a odkope do hĺbky 300 mm, aby bolo možné aplikovanie novej tepelnej izolácie a následne sa vybuduje nový odkvapový chodník, tvorený zo záhradných obrubníkov ukotvených do betónového lôžka. Na dno odkvapového chodníka sa uloží geotextília, na zabránenie prerastania korienkov rastlín a vysype sa dunajským štrkom.

Zateplenie strešnej konštrukcie: Prevedie sa aplikáciou tepelnej izolácie v dvoch vrstvách EPS hrúbky 100 + 80 mm, kotvenej do pôvodnej strešnej konštrukcie, uložením sklotextilnej separačnej vrstvy a vrchnej strešnej fólie na báze PVC. Nakoľko jestvujúca atika nedosahuje dostatočnú výšku, vybuduje sa po obvode obvodového plášťa bytového domu nová, prostredníctvom presných tvárnic, kotvených do jestvujúcej atiky roxormi a ukončená bude stužujúcim železobetónovým vencom. Na streche sa uvažuje aj s výmenou pôvodných odvetrávacích hlavíc a osadením nových rotačných hlavíc, ktoré zvýšia sací efekt odvetrávacieho systému.

Strešná konštrukcia: Po tepelnotechnickom prepočte s pridaným tepelným izolantom na báze polystyrénu o hrúbke 180 mm dosahuje tepelný odpor 6,07 m².K/W. Súčiniteľ prechodu tepla dosahuje hodnotu 0,16 W/m².K, čo vyhovuje normovým požiadavkám STN 73 0540. Požiadavka na posúdenie povrchových teplôt a vodných pár taktiež vyhovuje požiadavkám STN 73 0540.

Balkónové hliníkové zábradlie

Balkónové hliníkové zábradlie

Projekt rieši aj výmenu klampiarskych výrobkov a to oplechovanie atiky, parapetov okien, lodžií a striešok nad hlavnými vstupmi. Keramické dlažby budú menené vo vstupnej hale každého bytového bloku a to predsiene predného a zadného vchodu. Zároveň sa vymenia pôvodné vchodové dvere za nové. Výmena sa týka aj keramických podláh lodžií, po odstránení jestvujúcej keramickej dlažby. Po vyspravení nerovností povrchu cementovou mazaninou sa uloží nová hydroizolačná vrstva a protišmyková mrazuvzdorná keramická dlažba. Súčasné zábradlia lodžií budú nahradené novými hliníkovými zábradliami. Systém hliníkového zábradlia vychádza z rámového systému. Zábradlie sa skladá z hliníkových profilov, ktorých farebné prevedenie je možné prispôsobiť požiadavkám majiteľov bytov. Pre vyplnenie hliníkových rámov sa používajú farebné vysokotlakové laminátové dosky, spĺňajúce požiadavky na protinárazovú a požiarnu odolnosť alebo bezpečnostné sklo s čírou, mliečnou alebo farebnou fóliou. V spodnej časti hliníkového rámu sú drenážne otvory, pre odtok kondenzátu. Daná konštrukcia zábradlia je kvalitnou prípravou na dodatočné zasklenie balkónu alebo lodžie pomocou rámových alebo bezrámových systémov.