Hasičská zbrojnica Mníšek nad Hnilcom

Informácie o stavbe:

Pohľad na čelnú fasádu

Pohľad na čelnú fasádu

 • Lokalita: Mníšek nad Hnilcom
 • Druh stavby: Murovaná stavba
 • Nadmorská výška: 419 m n. m.
 • Orientácia: Výjazd vozidiel zo severnej a východnej strany
 • Zastavaná plocha: 341,83 m²
 • Obostavaný priestor: 2762,75 m³
 • Úžitková plocha: 491,77 m²
 • Dátum výstavby: 2008

Požiadavky investora:

 • Vypracovanie projektu na stavebné povolenie a realizáciu stavby
 • Zabezpečiť dodržanie stanovených štandardov vybavenosti hasičskej zbrojnice
 • Zvýšiť energetickú efektívnosť prevádzky hasičskej zbrojnice
 • Skvalitniť podmienky výkonu DHZ zakúpením vybavenia a pracovných prostriedkov
 • Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie

Architektonické riešenie:

Stav pred rekonštrukciou :

Dobrovoľný hasičský zbor v Mníšku nad Hnilcom vznikol v roku 1878 a má dlhoročnú tradíciu. Hasičská zbrojnica je dvojpodlažný, podpivničený objekt, so sedlovou strechou s valbami a krytinou z azbestových šablón. Vystavaný bol približne pred dvesto rokmi v jednoduchom účelovom štýle. Pivnice sú kamenné s klenbami a masívnymi múrmi, pričom obvodové múry stien sú taktiež kamenné, alebo tehlové prekladané kameňom. Stropná konštrukcia medzi podlažiami je drevená trámová. Strešnú konštrukciu tvorí sedlová strecha s vežou, opláštená azbestocementovými doskami. Zo severnej strany je pristavaný prístavok pre hasičské zásahové vozidlo, s pultovou strechou, so strešnou krytinou z betónových tašiek. Zo západnej strany bol neskôr dobudovaný jednoduchý jednopodlažný prístavok garáže a skladu s plytkou pultovou strechou a plechovou krytinou.

Navrhované riešenie:

Rekonštrukcia a prístavba je zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti prevádzky, životné prostredie, úpravu okolia a rozšírenie objektu tak, aby boli zabezpečené štandardy vybavenosti Hasičskej zbrojnice. Architektonický ráz jestvujúcej časti objektu sa po rekonštrukcii zásadne nezmení a po vybudovaní nového stropu nad prístavkom garáže a skladu, nosných stien, zastrešenia a zmene okenných otvorov bude plne využívať jestvujúci charakter hmotového riešenia. Prístavba vo východnej časti pozemku bude dvojpodlažná.

Dispozičné riešenie:

Dispozičné riešenie vychádza z charakteru využitia objektu. Delené je na prevádzkové priestory: garáže pre zásahové vozidlá, sklady materiálno technického vybavenia, sklad pohonných hmôt, garáž pre služobné auto, sklad protiplynovej služby, sušiareň hadíc a sociálne priestory: umývarne s WC a priestorom pre upratovačku, odpočinkových priestorov, školiacej miestnosti s kuchynkou a spojovacia miestnosť.

Konštrukčné riešenie:

Rez A

Rez A

Základy: Prístavba hasičskej zbrojnice je uložená na základových pásoch z betónu prostého, z exteriérovej strany zateplených extrudovaným polystyrénom o hrúbke 80 mm. Izolácie voči zemnej vlhkosti sú navrhnuté z asfaltoizolačných pásov.

Obvodové steny: Prístavby sú tvorené z tehál pálených hrúbky 300 mm a sú spájané na tenkovrstvú maltu. Z exteriéru sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom na báze EPS s hrúbkou tepelného izolantu 100 mm. V úrovni stropných nosníkov bude obvodové murivo spevnené železobetónovým stužujúcim vencom.

Strešná konštrukcia: Konštrukcia jestvujúcej strechy ostane nezmenená, len stará azbestová krytina sa demontuje. Strešná konštrukcia nadstavby nad garážou a skladom je navrhnutá ako drevená väznicová sústava s dvoma väznicami, prepojená klieštinami z fošien. Väznice sú podopreté dvoma stĺpikmi, ktoré sú uložené na nosnom stredovom múre. Konštrukcia krovu prístavby je navrhnutá ako drevená väznicová sústava s troma väznicami, prepojená klieštinami z fošien. Väznice sú podopreté stredovým múrom. Tvar oboch striech je sedlový s polovalbou, krytina je navrhnutá z betónových tašiek. Tepelná izolácia je uložená medzi krokvami, pod ktorými je upevnené latovanie s izolantom. Celková hrúbka izolácie je 240 mm. Odvodnenie strechy je riešené pododkvapovým žľabom a odpadovými rúrami napojenými do odvodňovacieho systému, vyústeného do neďalekého odvodňovacieho žľabu.

Otvorové konštrukcie: Všetky jestvujúce okná a vstupné garážové vráta sa demontujú, drevené rámy sa vybúrajú a nahradia novými plastovými. Dvere a okná prístavby budú plastové s izolačným dvojsklom. Garážové brány budú rolovacie s preskleným pásom.