Hasičská zbrojnica Hrabušice

Informácie o stavbe:

 • Lokalita: Harichovce
 • Druh stavby: murovaná stavba
 • Nadmorská výška: 548 m n. m.
 • Orientácia: Výjazd vozidiel z juhozápadnej strany
 • Zastavaná plocha: 310,08 m²
 • Obostavaný priestor: 1932,75 m³
 • Úžitková plocha: 441,70 m²
 • Dátum výstavby: 2008

Požiadavky investora:

 • Vypracovanie projektu na stavebné povolenie a realizáciu stavby
 • Zabezpečiť dodržanie stanovených štandardov vybavenosti hasičskej zbrojnice
 • Zvýšiť energetickú efektívnosť prevádzky hasičskej zbrojnice
 • Skvalitniť podmienky výkonu DHZ zakúpením vybavenia a pracovných prostriedkov
 • Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie

Architektonické riešenie:

Stav pred rekonštrukciou:

Hasičská zbrojnica je jednopodlažný, nepodpivničený objekt s plochou pultovou strechou. Má obdĺžnikový pôdorys s prístavkom veže na sušenie hadíc. Obvodové murivo je tehlové. Stropy hasičskej zbrojnice sú z prefabrikovaných stropných panelov, v zadnej prístavbe z hurdisových dosiek uložených do oceľových profilov. Krytina je z falcovaných plechových tabúľ.

Navrhované riešenie

Rekonštrukcia a prístavba je zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti prevádzky, životné prostredie, úpravu okolia a rozšírenie objektu tak, aby boli zabezpečené štandardy vybavenosti Hasičskej zbrojnice.

Architektonický ráz jestvujúcej časti objektu sa po rekonštrukcii zásadne nezmení a po vybudovaní nového stropu, nosných stien a čiastočnej zmene okenných a dverných otvorov bude plne využívať jestvujúci charakter hmotového riešenia.

Keďže prístavba v zadnej severozápadnej časti s hurdisovým stropom má narušenú statiku, bude v celom rozsahu zbúraná. A pre nedostatočnú výšku taktiež strop hasičskej zbrojnice a niektoré vnútorné múry. Prístavba v severozápadnej časti pozemku bude dvojpodlažná.

Dispozičné riešenie:

Dispozičné riešenie vychádza z charakteru využitia objektu. Delené je na prevádzkové priestory: garáže pre zásahové vozidlá, sklady materiálno-technického vybavenia, sklad pohonných hmôt, garáž pre služobné auto, sklad protiplynovej služby, sušiareň hadíc a sociálne priestory: umývarne s WC a priestorom pre upratovačku, odpočinkových priestorov, školiacej miestnosti s kuchynkou a spojovacej miestnosti.

Konštrukčné riešenie:

Konštrukčný rez

Konštrukčný rez

Základy: Prístavba hasičskej zbrojnice je uložená na základových pásoch z betónu prostého, z exteriérovej strany zateplených extrudovaným polystyrénom o hrúbke 80 mm. Izolácie voči zemnej vlhkosti sú navrhnuté z asfaltoizolačných pásov.

Obvodové steny: Sú navrhnuté z tehál pálených, hrúbky 440 a 300 mm. Vnútorné nenosné priečky sú z priečkoviek. Úpravy povrchov vnútorných stien budú zo štukovej omietky vápennocementovej. Na vonkajšie úpravy povrchov sa použije certifikovaný tepelnoizolačný systém obvodového plášťa na báze EPS s hrúbkou tepelného izolantu 100 mm.

Strešná konštrukcia: Bude plochá, vytvorená ako dve samostatné mimoúrovňové strechy s vnútornými strešnými zvodmi, so spádovou vrstvou z betónu, s povlakovou modifikovanou strešnou krytinou a tepelnou izoláciou uloženou na stropnom systéme. Ukončenie tepelnej izolácie pri zvislých konštrukciách sa prevedie pomocou atikových klinov. Stabilita tepelnej izolácie voči veternému vztlaku sa zaisťuje prilepením špeciálnymi (PU alebo asfaltovými) lepidlami, prípadne samostatným mechanickým kotvením do nosnej konštrukcie strechy. Celková hrúbka izolácie bude 160 mm.

Otvorové konštrukcie: Všetky jestvujúce okná a vstupné garážové vráta sa demontujú, drevené rámy sa vybúrajú a nahradia novými plastovými. Dvere a okná prístavby budú plastové s izolačným dvojsklom. Garážové brány budú rolovacie s preskleným pásom.