FAQ

Aktívne získavanie tepla

Nízkoteplotné kúrenie Čítaj dalej »

Zdroje tepla a chladu Tepelné čerpadlo Je zariadenie, ktoré využíva netradičné zdroje energie na ústredné vykurovanie (ÚK), na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), na ohrev bazéna alebo napojením na vzduchotechnickú jednotku. Pracuje na princípe využitia inak nevyužiteľnej energie nízkopotenciálového tepla z nášho okolia. Zdrojom energií je voda, vzduch a zem. Princíp fungovania: Chladivo o nízkom tlaku a nízkej teplote prechádza do výparníka, kde odoberá teplo zo vzduchu, vody alebo zeme, tým zmení svoje skupenstvo z kvapalného na plynné. Chladivo o nízkom tlaku, ale vysokej teplote prechádza do kompresora, kde sa stlačí, čím sa znásobí jeho teplota a zvýši sa aj tlak. Chladivo odovzdá teplo do systému a následne kondenzuje. Chladivo o nízkej teplote, ale vysokom tlaku prechádza cez expanzný ventil, kde stráca svoj vysoký tlak a kolobeh pokračuje odznova. Tepelné čerpadlo Voda – Voda Ako zdroj tepla pre tepelné čerpadlo voda-voda vo väčšine prípadov slúži spodná voda, pretože aj pri... Čítaj ďalej »

Pasívne získavanie tepla

Pasívne získavanie tepla Čítaj dalej »

Solárna architektúra Je to získavanie energie z priameho slnečného žiarenia cez otvorové konštrukcie ako okná, dvere alebo fasádne systémy. Pasívne využitie slnečnej energie je dané predovšetkým architektonickým a stavebným riešením budovy. Solárna architektúra môže prispieť až k 15% úspory energie, ktorú by sme museli vynaložiť na vykurovanie. Hlavným princípom je vhodné umiestnenie veľkých okien na južnú fasádu. Takto navrhnutá budova má schopnosť ušetriť o 20 % viac energií ako budova orientovaná na východ alebo západ. Dôležite je aj dispozičné rozdelenie tzv. vytváranie teplotných zón: Severná “nárazníková ” zóna Priestory s menšou frekvenciou využívania, ako napríklad kúpelne, odkladacie a technické priestory, garáže, chodby a schodiská. Obytná zóna Často používané miestnosti, ako sú obývacia izba, detská izba, ktoré sú uložené na slnečnej strane domu a ich veľkoplošné zasklenia umožňujú dostatočné prihrievanie domu v chladom období roka. Južná “akumulačná” zóna Primárna akumulácia slnečného žiarenia dopadajúca cez okna alebo zimné záhrady na povrch stien... Čítaj ďalej »

Zdroje energie z obnoviteľných zdrojov

Fotovoltaika Čítaj dalej »

Medzi obnoviteľné zdroje energie sa radí aj slnečné žiarenie. To z ekologického hľadiska patrí k najčistejším a trvalým zdrojom energie. Sú to také zariadenia, ktoré svojou činnosťou priamo konvertujú svetelnú energiu na elektrickú energiu pomocou fotoelektrického javu. Výkon článkov závisí na okamžitom slnečnom žiarení. Sériovým alebo i paralelným elektrickým prepojením solárnych článkov vzniká po ich zapuzdrení fotovoltický panel. Sériovým zapojením fotovoltických článkov do fotovoltických panelov sa zvyšuje napätie, pričom všetkými fotovoltickými článkami prechádza rovnaký prúd. Ak však slnečné žiarenie nedopadá na všetky články rovnomerne, tieto články produkujú prúdy s rôznou intenzitou. To znamená, že celý panel bude dodávať len taký prúd, aký produkuje najhoršie osvetlený fotovoltický článok.   Fotovoltika sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou. Výrobcovia modulov garantujú ich životnosť 20 rokov, ale na základe skúseností z prevádzky najstarších modulov sa predpokladá, že dosiahne 25 – 30 rokov. Účinnosť fotovoltických článkov v závislosti na type substrátu: 4 – 8 % pri použití... Čítaj ďalej »

Šetrenie vody

Šetrenie vody Čítaj dalej »

Základnou myšlienkou je využitie vody s rozličnou kvalitou na zodpovedajúce účely. Zachytávanie dažďovej vody Podzemný zásobník: Dažďová voda sa zachytáva a akumuluje v plastových alebo betónových zásobníkoch, ktorých veľkosť a objem sa vypočíta podľa predbežného odhadu spotreby vody v objekte. Podzemný zásobník sa doporučuje hlavne pri novostavbách, kedy cena za vykopanú jamu je priaznivejšia, ak je súčasťou realizovanej stavby. Naakumulovanú dažďovú vodou je možné distribuovať za pomoci čerpadla do toalety, práčky, prípadne na zalievanie záhrad. Ak by sa stalo, že vody v akumulačnej nádrži je priveľa, nádrž je spojená prepadovým sifónom so vsakovacím systémom prebytočnej vody. Akumulačné zásobníky sú vyhotovené z plastu alebo z betónu. Možnosť umiestnenia je v interiéry alebo exteriéry, záleží od veľkosti pozemku a dispozičného riešenia. Spätné použitie “sivej vody” Znovu použitie úžitkovej vody, ktorej zdrojom je kúpeľňa (sprcha, vaňa, práčka). Táto voda sa zachytáva v technickom zázemí v zberných nádobách, kde sa upravuje a následne distribuuje... Čítaj ďalej »

Inteligentné budovy

Inteligentný dom Čítaj dalej »

Inteligentný dom: Inteligentný dom v najširšom slova zmysle je budova vybavená počítačovou a komunikačnou technikou, ktorá predvída a reaguje na potreby obyvateľov s cieľom zvýšiť ich komfort, pohodlie, znížiť spotrebu energií, poskytnúť im bezpečie a zábavu pomocou riadenia všetkých technológií v dome, a ich interakciou s vonkajším svetom. Hlavným cieľom inteligentného domu je uľahčiť a spríjemniť užívateľom bývanie. Každá navrhovaná alebo jestvujúca budova má v sebe základné prvky elektroniky ako termostaty pre riadenie vykurovania, osvetlenia, zabezpečovací systém, atď. V mnohých prípadoch k tomu pribudne aj počítačová sieť, riadenie roliet a žaluzií, klimatizácia, kamerový systém, domáce kino, ale táto technika nedokáže navzájom komunikovať. Každý systém má iný spôsob ovládania a má iné ovládacie prvky. Inteligentný dom dokáže všetku techniku navzájom prepojiť medzi sebou a zjednotiť ovládanie. Jednotlivým obyvateľom vie poskytnúť prvky ovládania celého domu ušité presne na mieru. Prvky inteligencie: Úspora energie: Pomocou elektronickej regulácie vykurovania a osvetlenia je možné ušetriť... Čítaj ďalej »

Nízkoteplotné vykurovanie

Kúrenie a chladenie Čítaj dalej »

Sálavé teplovodné vykurovacie sústavy Sú sústavy, v ktorých ma pri šírení tepla veľkú úlohu tepelný tok. Ten prebieha medzi vykurovacou plochou a vykurovacím telesom. Ide teda o sústavy iného charakteru ako konvenčné vykurovacie sústavy. Delíme ich na : Veľkoplošné nízkotopné sústavy (podlahové kúrenie) Veľkoplošné nízkotopné sústavy so sálavými plochami (stenové a stropné kúrenie) Hlavným znakom takýchto sústav je, že odovzdávanie tepla prebieha sálaním bez účasti vzduchu. Človek to pociťuje veľmi priaznivo, čo sa prejavuje na pocite tepelnej pohody. Pretože sa nepoužívajú konvekčné vykurovacie telesá, nedocáhdza k veľkému pohybu prachových častíc, vzduch v miestnosti nieje nadmerne vysušovaný a prevádzka je hygienickejšia. Medzi nevýhody patria dlhá zotrvačnosť a náročnejšia prevádzka. Veľkoplošné nízkotopné sústavy (podlahové kúrenie) Radí sa medzi sálavé vykurovacie sústavy, pričom podiel sálavej zložky oproti konvekčnému vykurovaniu je omnoho väčší. Pri tomto type vykurovacej sústavy je vo vertikálnom smere najideálnejší. Teplota vykurovacej vody je z pravidla nižšia ako 35 – 45°C.... Čítaj ďalej »

Vetranie

Vetranie 01 Čítaj dalej »

Rekuperačná jednotka: Rekuperačná jednotka zaisťuje stály prívod čerstvého vzduchu do bytových priestorov obytných budov, vytvára tak príjemnú vnútornú klímu. Znečistený vzduch, ktorý odchádza z miestnosti, nám pri prechode výmenníkom bezkontaktne ohrieva čerstvý vzduch, prichádzajúci z chladného vonkajšieho prostredia. Vzduch sa teda pred vstupom do miestnosti takmer zadarmo predohrieva, bez toho, aby došlo k zmiešaniu so vzduchom odvádzaným. Komfort vetrania sa dá nastaviť na každej jednotke podľa potreby. Filtrácia čerstvého a odvádzaného vzduchu je prevedená cez prachové a peľové filtre na zachytenie nežiadúcich čiastočiek. Pomocou čidiel a senzorov je možné efektívnejšie vetranie jednotlivých miestností, kde meraním prítomností CO2 a za pomoci klapiek vo vzduchotechnických rozvodoch sa efektívnejšie rozvádza a vymieňa vzduch v budove. Zemný tepelný výmenník: Privádzaný čerstvý vzduch sa vedie potrubím uloženým v zemi a počas prechodu vzduchu dochádza k výmene tepla medzi vzduchom a zeminou okolo potrubia. Vo vykurovacom (zimnom) období je prúdiaci vzduch okolo zeminy ohrievaný, v letných... Čítaj ďalej »